Menu

Co je afázie

a jak funguje

Afázie je porucha porozumění a tvorby řeči.

Vzniká v důsledku narušení řečového centra v mozku, nejčastěji při cévní mozkové příhodě, ale také při nádorových onemocněních nebo úrazu hlavy.

Co je afázie

Typy afázie

Afázii můžeme rozdělit do několika typů podle Bostonské klasifikace.

Globální afázie

Je nejzávažnějším typem afázie. Často bývá přítomna v klinickém obraze onemocnění v počátečním stadiu nemoci. Po několika dnech dochází k samovolnému zmírnění, nebo úpravě do obrazu jiného typu afázie. U některých pacientů s velice rozsáhlými lézemi přechází globální afázie do chronického stavu. Výrazně je postižena jak produkce, tak porozumění řeči. Pacientova řeč je omezena na pár izolovaných slov. Typické jsou tzv. verbální stereotypie, kdy pacient vyslovuje a opakuje bezvýznamné jednoduché slovo např.: „Vot, vot, vot“ v každé komunikační situaci. Nejčastěji se přidružuje také neschopnost číst a psát.

Příklad: „Jak se jmenujete?“„Vot, vot, vot.“„Co je dnes za den?“„Vot, vot, vot.“

Brockova afázie

Pro tento typ afázie je typická obtížná produkce řeči s relativně dobře zachovanými schopnosti porozumění řeči. Pacient ví, co chce říct, ale nedokáže vyslovit patřičná slova a věty. Jeho projev je často omezen jen na krátké promluvy o pár slovech. Při lehkém stupni má pacient problémy především ve spontánním řečovém projevu. Schopnost opakovat slova i věty, číst, psát a opisovat bývá však částečně zachovaná. V těžších případech pacientovi zůstaly z jeho původní slovní zásoby jen tzv. slovní trosky, které využívá a opakuje ve všech komunikačních příležitostech.

Příklad: „Co jste měl dnes k obědu?“ „No… já,… to…měl.“

Wernickova afázie

Také známá jako senzorická afázie. Hlavní potíží je narušení schopnosti rozpoznávat a rozlišovat mluvenou řeč. Pacient sice slyší všechny zvuky lidské řeči, nerozumí však významu jednotlivých slov a vět. Produkovaná řeč je v tomto případě plynulá. Pacient mluví, nemá ale nad svým projevem sluchovou kontrolu, a tak hovoří nesmyslně a zkomoleně. Ve většině případů si svůj deficit neuvědomuje, což poruchu výrazně komplikuje. Sekundárně je často výrazně narušeno také čtení a psaní.

Příklad: „Jak se jmenuje vaše kočka?“„No, ta je hodná, žejo, vzudila a potom hon je to.“

Anomická afázie

Neboli amnestická, je nejlehčím typem afázie.  Často je součástí i jiných typů afázie. Řečová produkce je plynulá, ale obsahuje tzv. anomické pauzy, tedy neschopnost si vybavit adekvátní slovo z mentálního slovníku. Pacient si nemůže rozpomenout na jména, označení předmětů nebo činností. Často je ale schopen použít synonymum, a tak svůj deficit dobře kompenzovat. Porozumění řeči narušeno nebývá, ve většině případů je zachováno také čtení. Potíže s hledání slov jsou patrné také v písemném projevu.

Příklad: „Co to je?“ (papírový kapesník) – „No, to je to, no, jak se to řekne..ten..bílý čtvereček.“

Transkortikální senzorická afázie

Podobná Wernickeově afázii. Často se jedná o přechodný stav, který odezní během 24 hodin od jeho vzniku. Hlavním symptomem je narušení porozumění obsahu řeči. Projev je plynulý, ale beze smyslu. Rozdílem oproti Wernickeho afázii je neporušené opakování slov i delších vět. Čtení bývá neporušeno, ačkoliv pacient čtenému nerozumí.

Příklad: „Dokončete následující přísloví: Jak se do lesa volá, tak….“„Se z ledo zůstane…tak se z leda řekne.“

Transkortikální motorická afázie

Je podobná Brocově afázii, oproti které se liší pouze tím, že je zachované opakování slov či vět. Projevuje se neplynulou namáhavě tvořenou řečí s gramatickými chybami. Řeč působí telegraficky, často chybí slovesa. Porozumění řeči je zachováno lépe, než produkce. Potíže s porozuměním řeči nastávají u složitějších vět. Schopnost čtení bývá zachovaná.

Příklad: „Kde bydlíte?“Já… bedlem… bedlím…bydlám..nemžu to říc(s použitím gest a náznaků)

Smíšená transkortikální afázie

Také nazývaná jako syndrom izolace řečových zón, je typ afázie klinicky podobný afázii globální. Výrazně narušena je tedy produkce i porozumění řeči. Rozdílem oproti globální afázii je zachovaná schopnost opakovat některá slova a vysoce zautomatizované fráze. Typickým projevem pacientů s tímto typem afázie jsou tzv. echolálie (opakování slov/částí slov řečených druhými).

Příklad: „Co jste snídal?“„Jste snídal?“